مورخ: 22 حوت 1396

                  اطـــــــلاعـــــــیه

قرار است فردا 23 حوت شورای مصلحت اسلامی  افغانستان طی گردهمائی  وسیع در فرقه 111 کابل حمایت و پشتیبانی خود را از نیرو های دفاعی و امنیتی کشور  بطور خاص اردوی ملی اعلان نمایند .

قابل یادآوری است که در این محفل تمرینات نظامی و نمایش قوای زرهی شامل برنامه میباشد.

بنآ از تمام رسانه های ملی و  بین المللی خواهشمندیم تا تحت پوشش دادن مراسم مذکور به ساعت 8:30 قبل از ظهر به قوماندانی فرقه 111 کابل واقع پلچرخی تشریف آورده ممنون سازند.

 

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

 

_____________________________________________________

شماره تماس : 0707455273 دگروال عبدالمحمد آمر امور عامه   ، 0775828173 جگرن رحمت الله  معاون امور عامه