مورخ: 19 حوت 1396

اطـــــــلاعـــــــیه

قرار است فردا یکشنبه مورخ 20 حوت 1396 از 8 مارچ روز جهانی زن ، در قرارگاه وزارت دفاع ملی به اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تجلیل بعمل آید.

از رسانه های محترم ملی و بین المللی، دعوت بعمل میآید تا ساعت 07:30 صبح مورخ 20 حوت 1396 به قرارگاه وزارت دفاع ملی تشریف آورند.

 

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

 

_____________________________________________________

شماره تماس : 0779464217 تورن جمهور آغا مسوول حمایه مطبوعات