مورخ : 13 دلو 1396

   اطـــــلاعـــیـــه

  قرار است  امروز شنبه مورخ 14 دلو سال 1396 ، مراسم افتتاحیه کورس پلان گذاری عملیاتی ( برونسوم) با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز دایر گردد.

از تمام رسانه های  محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآید تا ساعت 09:30 به وزارت دفاع ملی  تشریف آورده ممنون سازند .

###

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

_____________________________________________________

تورن جمهور آغا   شماره تماس: 0779464217