مورخ : 26جدی1396

اطـــــلاعـــیـــه

  قرار است از هفته ملی سالروز تصویب قانون اساسی کشوربتاریخ 27جدی 1396 به اشتراک مهمانان ونهادهای عالیرتبه دولتی، مقامات بلندرتبه وزارت دفاع ملی ستردرستیز وقوماندانان قطعات مرکزی ستردرستیز در تالار کنفرنس های وزارت دفاع ملی تجلیل به عمل آید .

ازآنعده رسانه های  محترم ملی وبین المللی که علاقمند اشتراک در این مراسم باشند، دعوت به عمل می آید،به ساعت 8:30 صبح به وزارت دفاع ملی تشریف آورده ممنون سازید .

##

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

____________________________________________________

تورن جمهور آغا   شماره تماس: 0779464217