اطلاعیه مورخ 18 جدی 1396

اطلاعیه

قرار است فردا سه شنبه مورخ 19 جدی 1396   به کمیت 100 تن افسران وبریدملان بعد از ختم دوره تعلیمی از  تولی تعلیمی قوای خاص لوای خاص ملی طی محفل  به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز فارغ گردند .

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به  ساعت 8:30 صبح درقراول مرکز تعلیمی نظامی کابل واقع پلچرخی   تشریف آورده ممنون سازند .

###