اطلاعیه مورخ 17 جدی1396

اطـــــلاعـــیـــه

 قرار است فردا دوشنبه مورخ 18 جدی سال 1396 قوماندان قول اردوی عملیات های خاص طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به دست آورد ها، ظرفیت ها، سطح احضارات و قابلیت ها، پلانها و انکشاف بعدی  قوت های عملیاتهای خاص به خبرنگاران و رسانه ها معلومات مفصل ارایه نماید.

از تمام  رسانه های  محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل می آید تا ساعت 09:30 صبح به قول اردوی عملیاتهای خاص واقع در ریشخور  تشریف آورده ممنون سازند .

###