اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 11 قوس

اطلاعیه

همایشی که قرار بود بمناسبت امضا وحمایت از پالیسی  "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه" به اشتراک اراکین بلند پایه دولت ،رهبری حمایت قاطع ، مشاورین بین المللی و سفرای کشورهای دوست به بتاریخ 11 قوس 1396 درمقر وزارت دفاع ملی برگزار گردد الی اعلان بعدی به تعویق افتاده است .

رسانه های محترم ملی وبین المللی مطلع باشند .