اطلاعیه مورخ 10 قوس در رابط به "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه"

             

اطلاعیه

 

قرار است همایشی بمناسبت امضا وحمایت از پالیسی  "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه" به اشتراک اراکین بلند پایه دولت ،رهبری حمایت قاطع ، مشاورین بین المللی و سفرای کشورهای دوست به بتاریخ 11 قوس 1396 درمقر وزارت دفاع ملی برگزار گردد.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی  احترامانه دعوت بعمل می آید تا ساعت( 02:30  الی 3:00بعد از ظهر روز شنبه مورخ 11 قوس به مقر وزارت دفاع ملی تشریف آورده ممنون سازند.

 

###

 

 

 

نمبر تماس : دگروال رسول محمد 0791881141 ---0202661435

 رامین–0202671419  ­-0790147235