اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 7 قوس 1396

اطلاعیه

مراسم که قرار بود فردا چهارشنبه مورخ 8عقرب سال  1396 به مناسبت انتقال قوای سرحدی وزارت امور داخله و تحویل دهی علم شریف آن به وزارت دفاع ملی به اشتراک مقامات عالی رتبه دولت ج.ا.ا برگذارگردد تا اعلان بعدی  به تعویق افتاده است رسانه های محترم ملی وبین المللی مطلع باشند.