اطلاعیه مراسم افتتاح لوای خاص، مورخ 8 اسد

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا دوشنبه مورخ  9 اسد  سال روان قرارگاه قطعه خاص به لواء خاص در تشکیل قوماندانی فرقه عملیات های خاص اردوی ملی  ارتقا نموده ، طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه  وزارت دفاع ملی و ستردرستیز افتتاح گردد.

تمام رسانه های ملی و بین الملی  که خواهان اشتراک در این مراسم باشند میتوانند جهت تهیه گزارش  به ساعت 8:30 صبح دو شنبه به قراول مرکز تعلیمی کابل واقع پلچرخی  تشریف آورده ممنون سازند.


 

_____________________________________________________

شماره تماس : دگرمن  عبدالقیوم " نورستانی"  آمر امور عامه فرقه عملیاتهای خاص 0785156180 - 0798516564