تاریخ 3 اسد 1396

 

اطلاعیه

اکادمی افسران قوای هوائی  اردوی ملی برای دورپنجم  تعلیمی خویش محصل مېپذیرد

وزارت دفاع ملی وستردرستیز جهت اکمال کادر افسری قوای هوائی  اردوی ملی فارغین طبقه ذکور و اناث صنوف دوازدهم و بالاتر از آن را به دوره پنجم  اکادمی افسران هوائی  میپذیرد.

داوطلبان  اعم از ذکور و اناث  میتوانند جهت ثبت نام  از تاریخ نشر اعلان الی 14 اسد 1396 به مراکز جلب وجذب اردوی ملی در مرکز و ولایات مراجعه نمایند  .

آنعده فارغین صنوف دوازده هم و بالاتر از آن که قبلاً در ریاست تعلم و تربیه ستردرستیز و قوماندانی عمومی قوای هوائی ثبت نام نموده بودند شخصاً با اسناد دست داشته خویش جهت ثبت نام و راجستر به مراکز جلب و جذب مراجعه نمایئد .

تاریخ اخذ امتحان ابتدائی توسط مسئولین قوماندانیت های محترم  جلب و جذب به اطلاع کاندیدان رسانیده میشود .

شرایط شمولیت وثبت نام :

-          داشتن تذکره تابعیت

-          سند فراغت صنف داوزده هم و بالا تر از آن که فیصدی نمرات سه سال شان حداقل 80 فیصد باشد.

-          سن داوطلب بین 18 الی 22 سال باشد.

-          اندازه قد دوطلب از 170 سانتی متر کم نباشد

-          داوطلبان از توانمندی فزیکی خوب و صحت عالی برخوردار بوده و به مواد مخدر معتاد نباشد.

-          بلدیت به زبان انگلیسی داشته باشد .

-          به ورثه شهداو معلولین حق اولیت داده میشود (نمرات سه سال شان 70 فیصدباشد)

-          در جریان کورس مدد معاش نیز پرداخت میشود