اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 28 ثور1396

 

اطـــــــلاعـــــــیه

 

قرار است شنبه مورخ 30  ثور  تورنجنرال جلندرشاه " بهنام" قوماندان پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم  طی   کنفرانس مطبوعاتی  در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در نهاد های تحصیلی  اردوی ملی معلومات ارائه نماید.

 

به اطلاع  تمام رسانه های ملی و بین المللی که خواهان اشتراک در این کنفرانس باشند،  رسانیده میشود که ساعت 8:30 صبح به قوماندانی پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم واقع چاراهی قمبر  تشریف بیاورند.