مورخ25 ثور 1396 اطلاعیه

اطلاعـیه

قرار است الیوم  دوشنبه مورخ  25  ثور 1396  کنفرانس مطبوعاتی  محترم ډګر جنرال غلام سخي« احمدزي »  معاون وزارت دفاع ملی در امور  تامینات تیکنالوژی ولوژستیک، در مورد  انکشافات وزارت دفاع ملی  در مسایل  شفافیت و جلوګیری از فساد   وتورنجنرال دولت "وزیری" سخنګوی وزارت دفاع ملی راجع به  وضع امنیتی کشور ودست آوردهای عملیات بهاری خالد  در مرکز  اطلاعات و معلومات  رسانه های  حکومت (GMIC) ساعت 01:30 بعد ازظهر برگذار گردد.

از رسانه های ملی و بین المللی با احترام  دعوت بعمل میآیند  تا ساعت 01:00 بعد از ظهر امروز به مرکز اطلاعات ومعلومات رسانه های حکومت  تشریف آورند .

 

___________________________________________

شماره تماس : مدیر عمومی امورعامه ډگروال محمد اسحق " پیمان"  0799765366