مورخ25 ثور1395 اطـــــــلاعـــــــیه

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا سه شنبه مورخ  26 ثور  سال روان به کمیت 750 تن افسر ، بریدمل و سرباز بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی تعلیمات کوماندوئی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی  از مکتب کماندو فارغ و در صفوف نیرو های کماندوی اردوی ملی مصدر خدمت به مردم خویش گردند.

از تمام رسانه های ملی و بین الملی خواهشمندیم تا جهت اشتراک در این مراسم به ساعت 8:00 صبح سه شنبه به قوماندانی فرقه عملیاتهای خاص واقع ریشخور تشریف آورده ممنون سازند.


 

____________________________________________________

شماره تماس : دگرمن  عبدالقیوم " نورستانی"  آمر امور عامه فرقه عملیاتهای خاص 0785156180