اطلاعیه مطبوعاتی مورخ16 ثور139616

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا یکشنبه مورخ  17 ثور  سال روان به کمیت 2200 تن بریدملان و سربازبه بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان را بدست آورده و در صفوف اردوی ملی مصدر خدمت به مردم خویش گردند.

از تمام رسانه های ملی و بین الملی خواهشمندیم تا جهت اشتراک در این مراسم به ساعت 8:00 صبح یکشنبه به مرکز تعلیمی نظامی کابل  واقع پلچرخی تشریف آورده ممنون سازند.

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی