تهیه وتدارک (79)قلم افزارکارموردضرورت ورکشاپ های قطعات وجزوتامهای ریاست اسلحه وتخنیک ستردرستیز

اعلان:

موضوع تدارک :تهیه وتدارک  (79)قلم افزارکارموردضرورت ورکشاپ های قطعات وجزوتامهای ریاست اسلحه وتخنیک ستردرستیزوزارت دفاع ملی برای سال مالی 1396

نمبر تشخصیه داوطلبی 22413     1396-MOD-G-0220-

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر: مبلغ (600000 ششصدهزارافغانی) بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین    آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ازتاریخ صدورشرطنامه الی ساعت (10:00) بعدازظهر مورخ 18/ 02/ 1396

محل تسلیمی : در اطاق افرگشایی ریاست اکمال وخریداری 

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ:    18/ 02/ 1396   ساعت:     00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک افر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات انرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی افر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی، نمونه های اقلام شامل داوطلبی  و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

با احترام

رئیس اکمال و خریداری

حشمت الله(لطیفی)آدرس : ریاست اکمال وخریداری واقع خواچه بغرا بلاک نمبر(5) دفتر نمبر(215) کابل

Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF        

Digital Telephone: (020)261-2096

                                 E-mail:a.m.akbari@mod.gov.