اعلان (12) قلم تجهیزات مالزمه اطفایه و ضدحریق

اعلان:

موضوع تدارک :تهیه وتدارک (12)قلم تجهیزات مالزمه اطفایه و ضدحریق ضرورت ریاست حالات اضطراری و فوق العاده وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1396

نمبر تشخصیه داوطلبی -22709- 1396-MOD-G-0020

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر: مبلغ (3000000 سه میلیون افغانی) بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ازتاریخ صدورشرطنامه الی ساعت (10:00) بعدازظهر مورخ 17/ 02/ 1396

محل تسلیمی : در اطاق افرگشایی ریاست اکمال وخریداری

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ: 17/ 02/ 1396 ساعت: 00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک افر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات انرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی افر اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی، نمونه های اقلام شامل داوطلبی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.


دانلود شرطنامه


Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF

Digital Telephone: (020)261-2096

E-mail:a.m.akbari@mod.gov.a