اعلان تمدید (17) سایت کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی

اعلان:

موضوع تدارک :تهیه وتدارک  تمدید (17) سایت کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی مراکز شبکه ارتباطات ستراتیژیک ریاست مخابره  برای سال 1396

نمبر تشخصیه داوطلبی  :   MOD- CS -0318-22408- 1396-

تضمین آفر: مبلغ

لات اول قطعات وجزوتامهای مرکزی          1,133,137

لات دوم قول اردوی 209 شاهین               20,100

لات سوم قول اردوی 207 ظفر                  614,368

لات چهارم قول اردوی 215 میوند             883,020 

 بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین    آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ازتاریخ صدورشرطنامه الی ساعت (10:00) بعدازظهر مورخ 18/ 02/ 1396

محل تسلیمی : در اطاق افرگشایی ریاست اکمال وخریداری 

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ:    18/ 02/ 1396   ساعت:     00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

روش تدارکات وزبان  : داوطلبی بازداخلی (  دری/  پشتو ) می باشد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک افر گشائی

با احترام

رئیس اکمال وخریداری

حشمت الله "لطیفی "


دانلود شرطنامه

تصحیح (17) سایت کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی