اعلان تمدید (43) سایت تمدید کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی

اعلان:

موضوع تدارک : تمدید (43) سایت تمدید کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی مراکز شبکه ارتباطات ستراتیژیک ریاست مخابره  برای سال 1396

نمبر تشخیصیه   : -(MOD-G-0217 ) 22408-7 lots 1396-     

آدرس و مدت اخذ شرطنامه :ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر (214) از تاریخ نشر اعلان الی بیست و دو  یوم تقویمی  بروز های رسمی از شروع رسمیات الی ختم رسمیات  شماره تماس (0202612041).

مبلغ تضمین افر:

  • لات اول : قطعات مرکزی (207,843 )افغانی به شکل بانک گرانتی )

  • لات دوم : قول اردوی 201 سیلاب(432,312افغانی بشکل بانک گرانتی )

  • لات سوم : قول اردوی 203 تندر(256,227 افغانی بشکل بانک گرانتی )

  • لات چهارم قول اردوی 205 اتل(1,818,631افغانی بشکل بانک گرانتی ) 

  • لات پنجم : قول اردوی 207 ظفر(129,708افغانی بشکل بانک گرانتی ) 

  • لات ششم : قول اردوی 209 شاهین(1,048,463افغانی بشکل بانک گرانتی )  

  • لات هفتم : قول اردوی 215 میوند (1,039,184افغانی بشکل بانک گرانتی ) 

بشکل گرانتی بانک  اخذ میگردد.

روش تدارکات و زبان: داوطلبی باز داخلی (دری و پشتو).

تاریخ ضرب العجل برای تسلیمی آفرها همراه با تضمین افر یکجاازنشر اعلان الی ساعت 10:00 مورخ  17/ 02/ 1396  ریاست اکمال وخریداری  در اطاق افرگشایی

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ:    17/ 02/ 1396   ساعت:     00 : 10 قبل از ظهر صورت خواهد گرفت.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک افر گشائی


دانلود شرطنامه

تصحیح (43) سایت کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی

 

Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF

Digital Telephone: (020)261-2014