اعلان مواد تحکیماتی صحرایی

اعلان:

موضوع تدارک : تهیه و تدارک مواد تحکیماتی صحرایی ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردو های ساحوی از بابت سال مالی 1396 و 1397 به روش داوطلبی باز قرارداد چهار چوبی

نمبر تشخیصیه : MOD- G -0095-25112-7 LOTS 1396-

آدرس و مدت اخذ شرطنامه :ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر (214) از تاریخ نشر اعلان الی بیست و یک یوم تقویمی بروز های رسمی از شروع رسمیات الی ختم رسمیات شماره تماس (0202612118).

مبلغ تضمین افر:

* لات اول : قطعات مرکزی (1,551,000 )افغانی به شکل بانک گرانتی )

* لات دوم : قول اردوی 201 سیلاب(923,999 افغانی بشکل بانک گرانتی )

* لات سوم : قول اردوی 203 تندر(742,500 افغانی بشکل بانک گرانتی )

* لات چهارم قول اردوی 205 اتل(824,999 افغانی بشکل بانک گرانتی )

* لات پنجم : قول اردوی 207 ظفر(907,498 افغانی بشکل بانک گرانتی )

* لات ششم : قول اردوی 209 شاهین(1,649,999 افغانی بشکل بانک گرانتی )

* لات هفتم : قول اردوی 215 میوند (1,650,000 افغانی بشکل بانک گرانتی )

بشکل گرانتی بانک اخذ میگردد.

روش تدارکات و زبان: داوطلبی باز داخلی (دری و پشتو).

تاریخ ضرب العجل برای تسلیمی آفرها همراه با تضمین افر یکجاازصدور شرطنامه الی ساعت 10:00 مورخ 13/ 01/ 1396از ساعت (10:00) قبل ازظهر ریاست اکمال وخریداری در اطاق افرگشایی

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ: 13/ 01/ 1396 ساعت: 00 : 10 قبل از ظهر صورت خواهد گرفت.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک افر گشائینوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات انرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی افر اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی، نمونه های اقلام شامل داوطلبی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند. با


دانلود شرطنامه


دفتر نمبر(5بلاک نمبر(آدرس : ریاست اکمال وخریداری واقع خواچه بغرا 215) کابل

Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF

Digital Telephone: (020)261-2096