اعلان (5) عراده واسطۀ مجادلوی کرنداراطفائیه

اعلان:

موضوع تدارک : تدارک (5)عراده واسطۀ مجادلوی کرنداراطفائیه درمقابل حریق مورد ضرورت ستیشن های اطفائیۀ اردوی ملی مربوط ریاست حالات اضطراری وفوق العاده وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی (1396)

نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD- G -0057-25202- 1396-

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر: مبلغ{{1800000)یک میلیون وهشت صدهزارافغانی } بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ازتاریخ صدورشرطنامه الی ساعت (10:00) بعدازظهر مورخ 30/ 12/ 1395

محل تسلیمی : در اطاق افرگشایی ریاست اکمال وخریداری

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ: 10/ 12/ 1395 ساعت: 00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک افر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات انرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی افر اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی، نمونه های اقلام شامل داوطلبی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.


دانلود شرطنامه


آدرس : ریاست اکمال وخریداری واقع خواچه بغرا بلاک نمبر(5) دفتر نمبر(215) کابل

Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF

Digital Telephone: (020)261-2096

E-mail:a.m.akbari@mod.gov.a