اعلان قرارداد (7) قـلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری

اعلان:

موضوع تدارک :تهیه وتدارک (7) قـلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری ضرورت سال 1396 ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی

نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD- G -0056-25208- 1396-

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر: مبلغ{3,899,993 سه میلیون هشتصدو نودونه هزارونهصدونودوسه افغانی } بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ازتاریخ صدورشرطنامه الی ساعت (03:30) بعدازظهر مورخ 11/ 11/ 1395

محل تسلیمی : در اطاق افرگشایی ریاست اکمال وخریداری

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: 12/ 11/ 1395 ساعت: 00 : 10 قبل از ظهر صورت میگیرد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af دانلودنمایند.

محل افر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک افر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات انرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی افر اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی، نمونه های اقلام شامل داوطلبی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.


دانلود شرطنامه

تصحیح 7 قلم تجهیزات کمپیوتری جدید


آدرس : ریاست اکمال وخریداری واقع خواچه بغرا بلاک نمبر(5) دفتر نمبر(215) کابل

Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF

Digital Telephone: (020)261-2096

E-mail:a.m.akbari@mod.gov.a