اعلان تهیه مواد و اجرای امورات ساختمانی وشبکه برق گلخانه درقرارگاه وزارت دفاع ملی

اعلان:

موضوع تدارک : تهیه مواد و اجرای امورات ساختمانی وشبکه برق گلخانه درقرارگاه وزارت دفاع ملی مربوط لوای حمایه

با ایجاد داوطلبی باز داخلی : MOD-W-0161)(25105))- 1396

تضمین آفر: تضمین آفر مبلغ {54000، پنجاوچهارهزار افغانی به شکل تضمین بانکی } می باشد.

تضمین آ فر مطابق به شرطنامه بشکل بانک گرانتی از یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایئ کمتر نباشد.

ج

روش تدارکات وزبان:داوطلبی بازداخلی(دری وپشتو).

آدرس اخذشرطنامه:ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه

ضرب العجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرهاازصدورشرطنامه الی ختم رسمیات مورخ{09/11/1395} } میباشد.درریاست اکمال وخریداری در اطاق افرگشایی

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ: 10/ 11 / 5139 ساعت: 00 : 10 قبل از ظهر صورت خواهد گرفت.

نوعیت اخذشرطنامه: بشکل کاپی/سافت ، داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه راازویب سایت وزارت دفاع ملیwww.mod.gov.af وسایت www.npa.gov.afاداره محترم تدارکات ملی دانلود نمایند.

محل آفرگشائی: ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرامقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت: ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفراسناد سوابق کاری، پروژه های مشابه،توانمندی مالی وسایراسناد

تقاضا شده مندرج شرطنامه راتسلیم نمایند.


دانلود شرطنامه

دانلود بل احجام کاری


آدرس : ریاست اکمال وخریداری واقع خواچه بغرا بلاک نمبر(5) دفتر نمبر(215) کابل

Address: Acquisition Agency Khuja Boghra, Block No (5), Office No (215), Kabul, AF

Digital Telephone: (020)261-2096

E-mail:a.m.akbari@mod.gov.a