اعلان تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر

اعلان:

موضوع تدارک : تهیه مواد و اجرای {تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر بارک110 نفری، یک باب تعمیر دو منزله دارای چهار اطاقه، طعام خانه، یک باب اطاق استراحت، عمله های پرواز، یک باب اطاق جنراتور و تشناب ها به شمول شبکات برق آبرسانی، کانالیزیاسیون، چای سپتیک، یک حلقه چاه، دیوار احاطه، تاسیسات مفرزه هوائی ولایات (بدخشان، غور، اروزگان)

با ایجاد داوطلبی باز داخلی : LOTS)3MOD-W-0184)(25105) ()- 1396

تضمین آفر: مبلغ تضمین آفر:

تضمین آ فر مطابق به شرطنامه و حسب هرلات مندرج در شرطنامه بشکل بانک گرانتی از یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایئ کمتر نباشد.

 لات اول مفرزه ولایت بدخشان

 816000 افغانی بشکل بانک گرانتی

 لات دوم مفرزه ولایت غور

 816000 افغانی بشکل بانک گرانتی

 لات سوم مفرزه ولایت ارزگان

 816000 افغانی بشکل بانک گرانتی

روش تدارکات وزبان:داوطلبی بازداخلی(دری وپشتو).

آدرس اخذشرطنامه:ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه مدیریت عقد قرارداد های ساحوی

ضرب العجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرهاازصدورشرطنامه الی ساعت 09:30 مورخ{04/11/1395} قبل از ظهر } میباشد.درریاست اکمال وخریداری در اطاق افرگشایی

ضرب العجل آفرگشائی: تاریخ: 04/ 11 / 5139 ساعت: 00 : 10 قبل از ظهر صورت خواهد گرفت.

نوعیت اخذشرطنامه: بشکل کاپی/سافت ، داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه راازویب سایت وزارت دفاع ملیwww.mod.gov.af وسایت www.npa.gov.afاداره محترم تدارکات ملی دانلود نمایند.

محل آفرگشائی: ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرامقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت: ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفراسناد سوابق کاری، پروژه های مشابه،توانمندی مالی وسایراسناد

تقاضا شده مندرج شرطنامه راتسلیم نمایند.


دانلود شرطنامه


آدرس: ریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا بلاک نمبر(4) دفتر نمبر(113) کابل.

Address: acquisition . agency khuja boghra .black no: (4) office no (113) Kabul .Afghanistan

PBX: telephone 020262124