اعلانات -

اعلانات

 • اعلان قرارداد (3) قلم چوب سوخت برای طبخ ( اشپزخانه )

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک : } تهیه وتدارک (3) قلم چوب سوخت برای طبخ ( اشپزخانه ) ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی وقول اردوهای ساحوی از بابت سال 1396 نمبر تشخیصیه : MOD- G -0060-22603-7 LOTS 1396- آدرس و مدت اخذ شرطنامه :ریاست اکمال و خریداری...

 • اطلاعیه عقدقرارداد (10) قلم میوه تازه قطعات مرکزی وقول اردو ها

  رده : عمومی

  اطلاعیه عقدقرارداد: نمبر تشخصیه داوطلبی : 1396-(MOD-G-0006) (21205) موضوع تدارک :قرارداد (10) قلم میوه تازه قطعات مرکزی وقول اردو های ساحوی بشکل چهار چوبی بداخل (7-LOTS) ضرورت 12ماهه سال مالی 1396وزارت دفاع ملی با شرکت های : * لات اول...

 • اطلاعیه عقدقرارداد یک قلم نان خشک طبخ شده قطعات مرکزی وقول اردو ها

  رده : عمومی

  اطلاعیه عقدقرارداد: نمبر تشخصیه داوطلبی : 1396-(MOD-G-0001) (21205) موضوع تدارک : قرارداد یک قلم نان خشک طبخ شده قطعات مرکزی وقول اردو های ساحوی نوع قرارداد چهار چوبی بداخل (LOTS-7) ضرورت 12ماهه سال مالی 1396وزارت دفاع ملی با شرکت های...

 • اعلان (110) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک : تهیه وتدارک تعداد (110) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی و ساحوی اردوی ملی برای سال مالی 1396 ریاست لوژستیک ستردرستیز نمبر تشخیصیه : MOD- G -0012-22702-7 LOTS 1396- آدرس و مدت اخذ...

 • اعلان 25 قلم البسه باب معمول و غیر معمول

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک 25 قلم البسه باب معمول و غیر معمول ضرورت ریاست لوژستیک واحضارات عینیات وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : -22705 MOD-G-0089-1396 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{300,000...

 • اطلاعیه عقد قرارداد (25) قلم مواد خام طباعتی مدیریت مطبعه

  رده : عمومی

  اطلاعیه عقد قرارداد نمبر تشخصیه داوطلبی : 1396-(MOD-G-0047) (22701) موضوع تدارک :قرارداد (25) قلم مواد خام طباعتی مدیریت مطبعه ضرورت سال مالی 1396 ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (19185673) افغانی قرارحکم...

 • اعلان وصل شبکه برج برق به تاسیسات ریاست کشف واستخبارات واقع سیاه سنگ

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک امورات وصل شبکه برج برق به تاسیسات ریاست کشف واستخبارات واقع سیاه سنگ برای سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : 22416MOD –W -0378} - 1396- { روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{698600}شش...

 • اعلان (46) قلم پرزه جات وسایل طبی

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک قرار داد تعداد (46) قلم پرزه جات وسایل طبی بابت سال 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD/G/0075(22411)-1396 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{2323000دومیلیون وسیصدوبیست وسه هزار افغانی } بشکل بانک...

 • اعلان (26) قلم دستگاه های رادیوگرافی

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک : خدمات حفظ ومراقبت (Service)به تعداد (26) قلم دستگاه های رادیوگرافی مختلف دیجیتلاویزرها و پرنترها روغتون ها ومراکزصحی اردوی ملی ازبابت سال1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : {1396-MOD-NONS-0037-22411} روش داوطلبی : باز...

 • اعلان (24) قلم رنگباب (کارتریج برای پرینتر،پلاتر و کاپیر)

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک (24) قلم رنگباب (کارتریج برای پرینتر،پلاتر و کاپیر) ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی برای سال 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی :(22701) 1396/MOD/G/0182/7-LOTS روش داوطلبی : باز داخلی تضمین...

صفحه 1 از 17