اعلانات

 • اعلان داوطلبی حفظ و مراقبت جنراتور ها

  رده : عمومی

  دانلود شرطنامه

 • اعلان (14) قلم روز نامه و هفته نامه

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک (14) قلم روز نامه و هفته نامه ضرورت ریاست ارتیاتات ستراتیژیک و امورعامه وزارت دفاع برای سال 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD- G --0019-(22300) 1396- روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{ مبلغ...

 • اعلان 9 قلم تطهیریه اشپزخانه

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک : تهیه و تدارک 9 قلم تطهیریه اشپزخانه ها ضرورت قطعات مرکزی وساحوی اردوی ملی برای سال مالی 1396وسال مالی 1397به روش داوطلبی باز قرارداد چهار چوبی نمبر تشخیصیه : MOD- G -0070-22702-7 LOTS 1396- آدرس و مدت اخذ شرطنامه...

 • اعلان مواد تحکیماتی صحرایی

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک : تهیه و تدارک مواد تحکیماتی صحرایی ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردو های ساحوی از بابت سال مالی 1396 و 1397 به روش داوطلبی باز قرارداد چهار چوبی نمبر تشخیصیه : MOD- G -0095-25112-7 LOTS 1396- آدرس و مدت اخذ...

 • اعلان (5) عراده واسطۀ مجادلوی کرنداراطفائیه

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک : تدارک (5)عراده واسطۀ مجادلوی کرنداراطفائیه درمقابل حریق مورد ضرورت ستیشن های اطفائیۀ اردوی ملی مربوط ریاست حالات اضطراری وفوق العاده وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی (1396) نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD- G -0057-25202-...

 • اعلان امورات ساختمانی تعمیر اناثیه ،اطاق نوکریوالی (چکپانیت )

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک { امورات ساختمانی تعمیر اناثیه ،اطاق نوکریوالی (چکپانیت )بشمول شبکات برق ، ابرسانی وکانالیزاسیون انها ویک باب ذخیره فلزی آب (18)هزارلیتره ارتفاعی تیپیک برای ریاست امور ساختمانی وملکیت ها مطابق پلان بودجوی سال 1396روش داوطلبی...

 • اعلان (37) قلم موادخوراکه حیوانی وادویه باب حیوانی

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک (37) قلم موادخوراکه حیوانی وادویه باب حیوانی ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک. نمبر تشخصیه داوطلبی: (22708 )- 1396-MOD-G-0069 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...

 • قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی

  رده : عمومی

  اطلاعیه عقدقرارداد: نمبر تشخصیه قرارداد : 1395-(MOD-W-0157) (25112) موضوع تدارک : قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی بشمول شبکه آبرسانی ،شبکه برق ویکباب چاه سپتیک (36)مترمکعب برای تشنابهای ریاست مالی واقع شهرآراء به...

 • اعلان (47)قلم سامان آلات و ابزار ورکشاپهای انجنیری

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک تعداد (47)قلم سامان آلات و ابزار ورکشاپهای انجنیری قطعات مرکزی و قول اردوهای ساحوی برای سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : 25213- MOD/G/0211-1396 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...

 • اعلان (6) قلم بالتی و چارجر ریاست انجنیری ستردرستیز

  رده : عمومی

  اعلان: موضوع تدارک : شش (6) قلم بالتی و چارجر ریاست انجنیری ستردرستیز ضرورت سال مالی 1396در هفت لات به روش داوطلبی باز. نمبر تشخیصیه : (22403) MOD-G-0159) ) 1396- آدرس و مدت اخذ شرطنامه :ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم...

صفحه 1 از 18